Yacht > Zásady ochrany osobních údajů >

Zásady ochrany osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme pouze tehdy, pokud je potřebujeme, a to v rozsahu, který je nezbytný pro námi stanovené účely. Zároveň dbáme na to, aby údaje, které máme k dispozici, byly přesné, byly vhodně chráněny a nebyly používány za jiným účelem. Zpracování provádíme pouze po potřebnou dobu. Tento dokument slouží zejména k tomu, abychom Vás informovali o detailech námi prováděného zpracování a o Vašich právech.

1.     Odpovědné osoby

Správce osobních údajů:

YACHT, s.r.o.

IČO 250 62 701, se sídlem Nedvědovo náměstí 1164/14, Podolí, 147 00 Praha 4

(dále také jen „společnost“, „my“, „nám“, „naše“ nebo „nás“)

e-mail: info@yacht.cz

2.     Základní pojmy

Subjekt údajů = Vy:

Subjektem údajů se myslí identifikovaná nebo identifikovatelná fyzická osoba, přičemž identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

 Správce = my:

Správcem se ve smyslu čl. 4 odst. 7 GDPR rozumí fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů. Ve vztahu k Vašim osobním údajům vystupujeme jako správce.

Zpracovatel:

Zpracovatelem se ve smyslu čl. 4 odst. 8 GDPR fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce na základě pokynů správce.

Dozorový úřad:

Dozorovým úřadem se v České republice rozumí Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „ÚOOÚ“).

Uchazeč o zaměstnání

Uchazečem o zaměstnání je člověk, který má zájem o práci u správce, a který se účastní výběrového řízení. Výběrové řízení může být ukončeno buď výběrem vhodného uchazeče, zrušením nebo jinak.

Zákazníci

Zákazníky se pro účely těchto zásad ochrany osobních údajů rozumí osoby využívající našich služeb a zboží – zejména odběratelé a předplatitelé časopisů nebo návštěvníci námi pořádaných veletrhů a akcí.

Smluvní partneři

Smluvními partnery jsou osoby podnikající i nepodnikající, se kterými máme uzavřenou jakoukoliv smlouvu vyjma osob, které spadají do kategorie zákazníků. Může se jednat zejména o vztahy dodavatelské, zprostředkovatelské.

3.     Kategorie subjektů údajů, zpracovávané osobní údaje, účel, právní základ a doba zpracování

Osobní údaje zpracováváme za jednoznačně vymezeným účelem:

Kategorie subjektů údajů

Účel zpracování osobních údajů

Právní základ a zpracovávané osobní údaje

Doba zpracování

Uchazeči o zaměstnání

Výběr vhodného uchazeče o zaměstnání

· Právním základem je jednání o uzavření pracovní smlouvy, případně souhlas uchazeče v případě pozdějšího opětovného oslovení s nabídkou práce.

· Za tímto účelem zpracováváme zejména identifikační údaje, kontaktní údaje a další údaje poskytnuté uchazečem zejména v životopisu a motivačním dopisu a výpis z rejstříku trestů, je-li to nezbytné nebo účelné.

Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány až 6 měsíců po skončení výběrového řízení (za účelem opětovnému oslovení při zrušení pracovního poměru s vybraným uchazečem ve zkušební době) nebo po dobu trvání souhlasu, resp. do jeho odvolání.

Prokázání zákonnosti postupu při výběru uchazeče o zaměstnání

· Právním základem je oprávněný zájem společnosti na prokázání nediskriminačního zacházení.

· Za tímto účelem můžeme zpracovávat zejména identifikační údaje, kontaktní údaje a další údaje poskytnuté uchazečem zejména v životopisu a motivačním dopisu.

Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu 3 let (pro případné prokázání nediskriminace).

Zákazníci

Plnění a realizace smluv při poskytování služeb společnosti a prodeji zboží

· Právním základem je plnění smlouvy mezi zákazníkem a společností.

· Za tímto účelem zpracováváme identifikační údaje (zejména jméno, příjmení), kontaktní údaje (zejména e-mail, telefon, doručovací adresu nebo adresu bydliště), účetní údaje (zejména číslo bankovního účtu), údaje o objednávkách, reklamacích atd. V rámci této dokumentace mohou být uchovány i identifikační a kontaktní údaje fyzických osob zastupující právnické osoby.

Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu trvání závazků ze smlouvy.

Uplatňování nároků ze smluvních vztahů po ukončení smlouvy

· Právním základem je oprávněný zájem společnosti.

· Za tímto účelem zpracováváme identifikační údaje, kontaktní údaje, účetní údaje, historii objednávek a reklamací. Tyto údaje jsou po ukončení smlouvy nezbytné pro vyřizování reklamací, vymáhání pohledávek a jiných povinností ze smluv uzavřených mezi společností a zákazníky. V rámci této dokumentace mohou být uchovány i identifikační a kontaktní údaje fyzických osob zastupující právnické osoby.

Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu 4 let od ukončení smluvního vztahu a je-li zahájeno správní nebo soudní řízení, pak po celou dobu těchto řízení.

Plnění povinností společnosti v oblasti vedení účetnictví, v oblasti daní a dle jiných právních předpisů

· Právním základem je plnění právních povinností, které společnosti ukládají právní předpisy jako zákon o účetnictví nebo zákon o dani z přidané hodnoty a jiné daňové zákony apod.

· Zpracováváme identifikační údaje, kontaktní údaje, účetní údaje a další informace uvedené na daňových dokladech

Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány až po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se uskutečnila transakce.

Šíření obchodních sdělení v podobě e‑mailových newsletterů obsahujících nabídku zboží, služeb a aktuality

· Právním základem je oprávněný zájem společnosti.

· Ke zpracování identifikačních a kontaktních osobních údajů zákazníků dochází za účelem šíření obchodních sdělení v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informačních společností

Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány na dobu neurčitou až do okamžiku, kdy se příjemce odhlásí z odběru.

Vedení databáze našich zákazníků

· Právním základem je oprávněný zájem společnosti.

· Vedení databáze s identifikačními a kontaktními údaji zákazníků je nezbytné pro vymezení okruhu spolupráce se zákazníkem a ke statistickým účelům.

Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu.

 

Prezentace společnosti

· Právním základem je oprávněný zájem společnosti.

· Za tímto účelem jsou pořizovány neadresné fotografie, videa a dokumentace akce. Společnost takové fotografie a videa může uveřejňovat na sociálních sítích, v jí vydávaných časopisech a v propagačních materiálech.

Za tímto účelem mohou být záznamy zpracovávány na dobu neurčitou.

Smluvní partneři a dodavatelé

Plnění a realizace smluv

· Právním základem je plnění smlouvy mezi daným subjektem a společností.

· Za tímto účelem zpracováváme údaje fyzických osob, s nimiž v rámci uzavírání a plnění smlouvy komunikujeme, a smluvních stran, a to identifikační údaje (zejména jméno, příjmení), kontaktní údaje (zejména doručovací adresu nebo adresu bydliště, e-mail, telefon), účetní údaje (zejména číslo bankovního účtu), údaje o platbách atd.

Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu trvání závazků ze smlouvy.

Uplatňování nároků ze smluvních vztahů po ukončení smlouvy

· Právním základem je oprávněný zájem společnosti.

· Za tímto účelem zpracováváme identifikační údaje, kontaktní údaje, účetní údaje, historii komunikace. Tyto údaje jsou po ukončení smlouvy nezbytné pro vymáhání pohledávek a jiných povinností ze smluv uzavřených mezi společností a danými subjekty. V rámci této dokumentace mohou být uchovány i identifikační a kontaktní údaje fyzických osob zastupujících právnické osoby.

Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu a je-li zahájeno správní nebo soudní řízení, pak po celou dobu těchto řízení.

Plnění povinností společnosti v oblasti vedení účetnictví, v oblasti daní a dle jiných právních předpisů

· Právním základem je plnění právních povinností, které společnosti ukládají právní předpisy jako zákon o účetnictví nebo zákon o dani z přidané hodnoty a jiné daňové zákony, zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu apod.

· Zpracováváme identifikační údaje, kontaktní údaje, účetní údaje, historii komunikace. Tyto údaje jsou po ukončení smlouvy nezbytné pro vyřizování případných reklamací, vymáhání pohledávek a jiných povinností ze smluv.

Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány až po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se uskutečnila transakce.

Návštěvníci internetových stránek

Zaslání odpovědi na dotaz návštěvníka internetových stránek

· Právním základem je plnění smlouvy nebo váš souhlas

· Za tímto účelem jsou zpracovávány identifikační údaje (jméno, příjmení), kontaktní údaje (e-mail), IP adresu a cookies, dotaz položený prostřednictvím formuláře.

Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány do vyřízení dotazu z kontaktního formuláře, nejdéle však 30 dní nebo doba, po kterou trvá Váš souhlas se zpracováním.

Osobní údaje uchováváme pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování – viz tabulka výše. Po uplynutí této doby mohou být osobní údaje uchovávány pouze pro účely státní statistické služby, pro účely vědecké a pro účely archivnictví.

4.     Příjemci osobních údajů a předání osobních údajů mimo Evropskou unii

V odůvodněných případech můžeme předat Vaše osobní údaje i jiným subjektům (dále jen „příjemci“).

Může dojít k předání osobních údajů těmto příjemcům:

·       zpracovatelé, kteří zpracovávají Vaše osobní údaje dle našich pokynů, a vztahy s nimi jsou ošetřeny prostřednictvím zpracovatelských smluv (zejména poskytovatelé programů a software, IT správci)

·       orgány veřejné moci a jiné subjekty, jestliže to vyžaduje platný právní předpis (zejména finanční správa, Policie ČR a další orgány činné v trestním řízení aj.),

·       jiné subjekty v případě neočekávané události, ve které je poskytnutí údajů nezbytné za účelem ochrany života, zdraví, majetku nebo jiného veřejného zájmu nebo je-li to nezbytné k ochraně našich práv, majetku či bezpečnosti.

Vaše osobní údaje nepředáváme do třetích zemí, tedy mimo prostor působnosti GDPR.

5.     Cookies

„Cookie“ je krátký textový soubor obsahující specifický řetěz znaků s jedinečnými informacemi o Vašem prohlížeči. Většina prohlížečů je nastavena tak, aby cookies přijímala. Vy ale máte možnost nastavit si prohlížeč tak, aby cookies blokoval, nebo aby Vás o zaslání cookies informoval. Bez cookies však některé služby nebo funkce nebudou správně fungovat.

Naše internetové stránky využívají cookies „první strany“ a cookies „třetí strany“. Cookies využíváme po dobu přihlášení kvůli identifikaci přihlášeného zákazníka a sledování aktivity zákazníka na našich internetových stránkách a k personalizaci s cílem usnadnit přístup k našim internetovým stránkám a jejich personalizaci. Dále je používáme pro sledování návštěvnosti našich internetových stránek (včetně informace z jaké internetové stránky návštěvníci přišli, jak dlouhou dobu tam strávili, které internetové stránky navštívili včetně "trasy" pohybu, typ zařízení, rozlišení atd.).

Využíváme zejména následující cookies:
·       Google Analytics
·       Google AdWords
·       Facebook Pixel
·       Sklik

6.     Zásady zpracování osobních údajů

Zákonnost

Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s platnými právními předpisy, zejména s GDPR.

Souhlas subjektu údajů

Osobní údaje zpracováváme pouze způsobem a v rozsahu, ke kterému jste nám udělil/a souhlas, je-li souhlas titulem zpracování.

Minimalizace a omezení zpracování osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme pouze v rozsahu, ve kterém je to nezbytné pro dosažení účelu jejich zpracování, a po dobu ne delší, než je nezbytné pro dosažení účelu jejich zpracování.

Přesnost zpracovávaných osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme s důrazem na jejich přesnost. Za použití přiměřených prostředků zpracováváme osobní údaje aktualizované.

Transparentnost

Prostřednictvím těchto Zásad a kontaktní osoby máte možnost seznámit se se způsobem, jakým Vaše osobní údaje zpracováváme, jakož i s jejich rozsahem a obsahem.

Účelové omezení

Osobní údaje zpracováváme pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a v souladu s tímto účelem.

Bezpečnost

Osobní údaje zpracováváme způsobem, který zajišťuje jejich náležité zabezpečení, včetně jejich ochrany pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

7.     Automatizované individuální rozhodování a profilování

Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému individuálnímu rozhodování, a to ani na základě profilování.

8.     Vaše práva jako subjektu údajů

Máte právo požadovat od nás přístup k osobním údajům týkajícím se Vaší osoby za podmínek stanovených článkem 15 GDPR.

Máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, které jsou námi na základě souhlasu zpracovávány za podmínek stanovených článkem 7 GDPR.

Máte právo požadovat opravu osobních údajů za podmínek stanovených článkem 16 GDPR, omezení zpracování osobních údajů za podmínek stanovených článkem 18 GDPR nebo výmaz údajů za podmínek stanovených článkem 17 GDPR.

Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, na základě článku 21 GDPR.

Máte právo na přenositelnost údajů jinému správci za podmínek stanovených článkem 20 GDPR.

Máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování za podmínek stanovených článkem 22 GDPR. Při zpracování osobních údajů u nás nedochází k automatizovanému individuálnímu rozhodování, a to ani na základě profilování, tedy bez lidského zásahu.

Máte právo získat informace o porušení zabezpečení Vašich osobních údajů za podmínek stanovených článkem 34 GDPR.

Pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů dochází k porušení povinností stanovených v GDPR, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu za podmínek stanovených článkem 77 GDPR. Dozorovým orgánem v ČR je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
telefon: 234 665 111
E-mail: posta@uoou.cz
Datová schránka: qkbaa2n
www.uoou.cz

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 25. 5. 2018.

Aktuální číslo

Předplatné


PřihlášeníRegistrace

Přihlášení uživatele

Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo. Přihlášení platí i pro weby časopisů Yacht a WINE & Degustation.

Zapomněli jste heslo?

© YACHT s.r.o. | Všechna práva vyhrazena
Created by EI