Yacht > Články > Plavby a revíry >

Jak na kapitánské průkazy |s Mgr. Klárou Němcovou, ředitelkou Státní plavební správy

06.04.2017 |
Plavby a revíry

Podrobné informace o námořních kapitánských průkazech i to, jak je získat, najdete v YACHTU 4/2016 nebo v časopisu DOVOLENÁ NA LODI 2017. Nejen na to, jak se osvědčil nový systém získávání průkazů vůdce malého plavidla, jsme se zeptali Mgr. Kláry Němcové, ředitelky Státní plavební správy, a Mgr. Táni Sudové, která má průkazy na starosti.

 

Když přijde čerstvý majitel malého motorového člunu (5 m délky, 20 HP motor), na který již potřebuje kapitánský průkaz, nikdy předtím neseděl na lodi a chtěl by jezdit primárně v Česku, ale občas člun vzít s sebou na dovolenou na Bodamské jezero nebo do Chorvatska k moři. Co má udělat?

Nejdřív musí oslovit pověřenou osobu, protože musí absolvovat ověření praktických dovedností při vedení malého plavidla. Ta má za úkol zjistit, zda má dovednosti, které je třeba mít. Když dovednosti nemá, pověřená osoba mu nabídne kurz. Ten sice není povinný, ale ten člověk se musí naučit řídit loď. Pokud ovládat člun umí, může rovnou absolvovat zkušební plavbu pro získání ověření praktických dovedností.

 

Kde najde vhodnou pověřenou osobu?

Když se podívá na web www.plavebniurad.cz, najde tam seznam všech pověřených osob i s kontakty (které nám daly souhlas se zveřejněním informací). Dnes je jich zhruba 150. Jsou to fyzické i právnické osoby.

 

Když získá ověření praktických dovedností, co ho čeká dál?

Přijde k nám na jednu z poboček Státní plavební správy, podá žádost o vydání průkazu vůdce malého plavidla. K tomu musí doložit posudek o zdravotní způsobilosti, fotografii, osvědčení od pověřené osoby o ověření praktických dovedností při vedení malého plavidla a musí zaplatit správní poplatek. Potom dostane termín, kdy musí přijít na teoretickou zkoušku, která se skládá ze souboru testových otázek, na něž uchazeč odpovídá na počítači. Pokud ji úspěšně složí, získá průkaz VMP na počkání rovnou do ruky, platný na vnitrozemských vodách u nás i v zahraničí, případně na moři do vzdálenosti 1 Nm od břehu. Mezinárodní průkaz, který vydáváme, není v intencích Evropské unie, ale je vydáván na základě rezoluce č. 40 Evropské hospodářské komise OSN, která stanovuje, komu se mezinárodní průkaz smí vydat a za jakých podmínek. Státy, které k této rezoluci přistoupily, by měly průkazy VMP uznávat. I přesto doporučujeme, aby si každý, než vycestuje, zjistil podmínky národních legislativ. Stává se, že některé národní předpisy jsou odlišné. Třeba v Německu platí mezinárodní průkaz VMP pouze pro plavidla do délky 15 m, zatímco u nás je to do 20 m.

 

Na zkoušku se může přihlásit kdokoli? Nebo jen český občan?

Pokud by mu stačil průkaz pouze na české vody, může se přihlásit i cizí státní příslušník. Ale u mezinárodního průkazu, který se vydává na základě té rezoluce, je požadavek, aby držitel byl rezidentem – to znamená, aby měl trvalý nebo dlouhodobý pobyt na území ČR. Není možné, aby přišel Slovák s trvalým pobytem v Bratislavě a chtěl mezinárodní průkaz. Tomu můžeme vydat pouze národní s platností na českém území. Průkazy se občanům České republiky vydávají na dobu neurčitou, u cizích státních příslušníků, kteří doloží průkaz o povolení k trvalému pobytu, je datum platnosti průkazu způsobilosti shodné s datem platnosti povolení k trvalému pobytu (zpravidla se udílí na deset let). Cizincům, kteří předloží potvrzení o povolení k přechodnému pobytu nad 90 dní, bude platnost průkazu omezena na 5 let. V obou případech, pokud průkaz způsobilosti pozbude platnosti, prodloužíme mu na základě žádosti a po doložení dalších požadovaných náležitostí průkaz bez zkoušky na další období.

 

Pro jaké lodě průkaz VMP platí?

Máme dvě kategorie. Buď se jedná o malé nebo rekreační plavidlo do délky 20 m, nebo máme průkaz vůdce rekreačního plavidla, který je navázán na směrnici o rekreačních plavidlech. Tam je to do 24 m a podmínky pro jeho získání jsou přísnější než u průkazů VMP. Systém je nyní nastaven tak, že pro omezené průkazy do 20 kW výkonu motoru nebo do 20 m2 plachet nemusí uchazeč absolvovat ověření praktických dovedností. Co se týká počtu osob, platí parametry pro malá plavidla – to znamená do 12 osob na palubě.

 

Jak hodnotíte nový systém za dva roky jeho fungování?

Nám se osvědčilo to, že praktické ověření probíhá mimo úřad. My jsme neměli dostatečnou personální kapacitu pro zajištění náležité úrovně praktických zkoušek. Pokud pověřené osoby dodržují systém, jak je nastaven, a budou skutečně ověřovat dovednosti, jež jsou v příloze vyhlášky, musí nutně dojít ke zvýšení kvality osob, které získají oprávnění. Samozřejmě provádíme kontroly pověřených osob, je jich poměrně hodně, takže kontroly jsou časově náročné. Naši referenti se jezdí podívat, jak se zkouší, a pověřené osoby musí předložit dokumentaci. Musí vést evidenci a zápisy z ověření.

Když má někdo zájem o plavbu na moři dál než jen 1 Nm od břehu, co mu doporučíte?

Pošleme ho na Námořní úřad Ministerstva dopravy ČR, který průkazy na moře vydává. Jediné, kde se oba typy průkazů protnou, což se stalo změnou předpisů, je, že držitelé průkazu velitele námořní jachty nemusí absolvovat ověření praktických dovedností, když chtějí získat průkaz na vnitrozemskou plavbu. Takový uchazeč absolvuje pouze teoretickou zkoušku, aby prokázal znalosti předpisů na vnitrozemských vodních cestách.

 

V loňském roce začala výměna starých průkazů. Jak probíhá?

Ano, všechny měníme, jak průkazy VMP, tak všechny průkazy kapitánů, převozníků, kormidelníků a členů posádek –  průkazy všech tříd, které kdy byly vydány. Všechny průkazy vydané do 31. 12. 2014 podléhají výměně. Všem skončí postupně úplná platnost do roku 2020. Loni skončila platnost průkazů VMP vydaných do roku 1984. Letos skončí všechny průkazy VMP vydané do roku 1995 včetně.

 

Co je potřeba při výměně průkazu VMP udělat?

Potřebujeme kopii starého průkazu, jednu fotku a vyplněnou žádost (ke stažení na www.plavebniurad.cz). A to je vše. Stačí to dát do obálky a poslat na pobočku, která průkaz vydala. Pak se žadatel podívá na naše webové stránky, kde je aplikace „Průkazy připravené k vyzvednutí“, tam zadá jméno a datum narození a zjistí, zda je průkaz připraven. Ten si musí následně osobně vyzvednout a vrátit originál starého průkazu. Pokud neodevzdá starý průkaz, zaplatí správní poplatek. Pro informování veřejnosti jsme udělali, co šlo. Máme na webu banner „Nezapomeňte si vyměnit průkaz“, na webu se také zobrazují všechny informace. Snažíme se to dát vědět i prostřednictvím médií, profesních i sportovních organizací, přesto ale vloni propadlo asi 14 000 průkazů z 15 500 z první vlny. Vyměnili jsme jich přes 6 500. Teď chodí někteří opozdilci, ale mají smůlu. Musí absolvovat celou zkoušku znovu. Máme sedm referentek na vydávání průkazů na celou republiku, které vloni vydaly kolem 11 000 nových a obnovených průkazů. Práce je to nesmírně náročná, ale výměnu průkazů bereme v celkovém výsledku jako pozitivní věc.

 

Ověřování praktických dovedností při vedení malého plavidla po novele zákona o vnitrozemské plavbě

 

Institut ověřování praktických dovedností při vedení malého plavidla zavedla do právního řádu novela zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, která nabyla účinnosti 1. 1. 2015. Citovaná novela zákona zároveň zmocnila Státní plavební správu k pověření osob, které budou tato ověřování provádět. Pověření mohou obdržet odborně způsobilé fyzické osoby, které mají trvalý nebo obdobný pobyt na území členského státu Evropské unie, dosáhly věku 21 let, nebo právnické osoby, které mají sídlo nebo organizační složku na území členského státu Evropské unie a které prokázaly, že ověřování praktických dovedností při vedení malého plavidla zajistí prostřednictvím odborně způsobilých osob. Odborně způsobilou k ověřování praktických dovedností na malém plavidle je taková osoba, která byla po dobu alespoň 3 let držitelem průkazu způsobilosti k vedení malého plavidla a složila praktickou zkoušku z vedení malého plavidla před plavebním úřadem.

 

Cílem výše uvedené právní úpravy bylo zkvalitnění a zefektivnění procesu prokazování úrovně praktických dovedností při vedení malého plavidla. Za dobu, kdy je tato právní úprava v účinnosti, již získala Státní plavební správa některé poznatky plynoucí ze své dozorové činnosti, kterou nad pověřenými osobami vykonává. S ohledem na to, že ne vždy jsou kontrolní nálezy bez závad, byl v minulém roce plavebním úřadem zpracován a všem pověřeným osobám rozeslán metodický materiál s názvem „Doporučení pro ověřování praktických dovedností při vedení malého plavidla“. Dokument má však význam nejen pro osoby, které ověřování provádějí, může být přínosným materiálem také pro budoucí vůdce plavidel, kteří se k získání průkazu způsobilosti teprve připravují. Na tomto místě je třeba zdůraznit, že v případě závažného pochybení vůdce plavidla v plavebním provozu se mohou stát předmětem vyšetřování i okolnosti, za jakých k ověření jeho praktických dovedností u pověřené osoby došlo. Tedy každý uchazeč o získání průkazu způsobilosti vůdce malého a rekreačního plavidla by měl vědět, jaké dovednosti musí ovládat, a také u něj musí být ověřeny.

 

Plavidlo k ověření praktických 
dovedností

Ověření praktických dovedností musí být provedeno s malým plavidlem s vlastním pohonem o výkonu minimálně 20 kW, s celkovou délkou nejméně 5 m a s minimální obsaditelností 4 osobami u kategorie M. U kategorie S musí být provedeno s plachetnicí s celkovou plochou plachet minimálně 20 m2, vybavenou pomocným spalovacím motorem o výkonu větším než 4 kW, s celkovou délkou nejméně 5 m a minimální obsaditelností 4 osobami. U poslední kategorie M24 musí být provedeno s malým plavidlem s vlastním strojním pohonem o výkonu minimálně 45 kW a celkovou délkou plavidla nejméně 10 m a obsaditelností nejméně 6 osobami.

 

Dovednosti k ověření

Při ověření praktických dovedností musí uchazeč samostatně prokázat schopnost správně a bezpečně ovládat plavidlo při základních manévrech na předem stanovené trati, na níž musí provést úkoly, uvedené v osnově ověření praktických dovedností, (která tvoří přílohu 2 vyhlášky č. 42/2015 Sb., o způsobilosti osob k vedení a obsluze plavidel). Trať musí být stanovena vzhledem k místním a povětrnostním podmínkám tak, aby na ní mohl uchazeč provést všechny úkoly, které pověřená nebo odborně způsobilá osoba v souladu s osnovou ověření praktických dovedností konkrétně ústně určí. Není možné zaměňovat výuku s ověřením praktických dovedností. Je-li třeba žadatele podrobit výcviku, musí to být provedeno odděleně od ověření praktických dovedností a ověření provést až tehdy, kdy je žadatel schopen požadované úkony samostatně splnit.

 

Hodnocení ověření praktických 
dovedností

Při ověření praktických dovedností musí být hodnocen každý žadatel jednotlivě. Při celkovém hodnocení žadatel „vyhověl“, musí být všechny úkoly hodnoceny „vyhověl“. Důležitým kritériem při hodnocení je správné a bezpečné ovládání plavidla a případně jasné a správné povely posádce.

 

Místo konání ověření praktických dovedností

U kategorie M a M24 se musí jednat o vodní plochu s proudící vodou, v dostupné vzdálenosti přístaviště s možností vplutí a plavební komorou s přiměřeným, ne příliš vysokým provozem.

 

U kategorie S se musí jednat o vodní plochu se stojatou vodou a dostatečnou rozlohou, vhodnými povětrnostními podmínkami, případně s možností spuštění plachetnice na vodu. Doporučenými místy jsou vodní nádrže Lipno, Orlík, Slapy, Nové Mlýny, Vranov a Dalešice.

Vydání osvědčení o výsledku ověření praktických dovedností při vedení malého plavidla

Osvědčení o výsledku ověření praktických dovedností při vedení malého plavidla je dokument, který podle § 25b odst. 1 zákona o vnitrozemské plavbě vydává pověřená osoba žadateli a který dokládá výsledek (a to i neúspěšný) absolvování ověření praktických dovedností u pověřené nebo odborně způsobilé osoby. Osvědčení vydává fyzická nebo právnická osoba – držitel pověření k ověřování, nikoliv odborně způsobilá osoba, která pro právnickou osobu ověřování provádí. Osvědčení musí být obsahově shodné se vzorem uvedeným v příloze č. 4 vyhlášky č. 42/2015 Sb., o způsobilosti osob k vedení obsluze plavidel. Nelze měnit jeho formulaci, graficky je možné jeho vzhled upravit. Osvědčení nemá časově omezenou platnost.

 

Vedení evidence pověřených osob o výsledku ověřování praktických dovedností

Podle § 25b odst. 1 zákona o vnitrozemské plavbě pořídí pověřená osoba o průběhu ověření zápis. Forma ani obsah zápisu sice nejsou předpisy stanoveny, ale s ohledem na vypovídací hodnotu zápisu je zcela nezbytné, aby zápis byl pověřenou osobou zpracován tak, že z něj budou patrné identifikační údaje ověřovaných osob (tedy jméno, příjmení a datum narození), dále, ve kterém termínu ověření absolvovaly, jak vypadal průběh ověření (jak splnily ověřované osoby jednotlivé body osnovy z přílohy 2 vyhlášky 42/2015 Sb.) a jaký byl celkový výsledek ověření. Zápisy se doporučuje archivovat v zájmu pověřených osob, a to z důvodu možnosti zpětné kontroly ze strany státních orgánů, nejen Státní plavební správy a Ministerstva dopravy.

 

Ověření dovedností neúspěšného žadatele o osvědčení

Neúspěšný žadatel o osvědčení, který od pověřené osoby obdržel osvědčení o negativním výsledku ověření, může do 15 dnů od obdržení tohoto osvědčení podat žádost ke Státní plavební správě, která praktické dovednosti bez zbytečného odkladu sama ověří.

 

Závěrem je nutné zdůraznit, že získáním pověření k ověřování praktických dovedností při vedení malého plavidla se pověřené osoby staly odpovědnými České republice za řádné provádění jim svěřených činností, tedy ověřování praktických dovedností žadatelů o vydání průkazu způsobilosti vůdce malého a rekreačního plavidla. V případě, že by byly v činnosti pověřené osoby shledány závažné nebo opakující se nedostatky, může Státní plavební správa pověření odejmout. Pokud by v pochybeních pověřené osoby bylo možné spatřovat úmyslné jednání, bude plavebním úřadem takové jednání s podezřením na spáchání trestného činu oznamováno orgánům činným v trestním řízení.

 Zveřejněno v Yachtu 4/2017

 

 

 


Aktuální číslo

Předplatné

Katalog lodí


PřihlášeníRegistrace

Přihlášení uživatele

Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo. Přihlášení platí i pro weby časopisů Yacht a WINE & Degustation.

Zapomněli jste heslo?

© YACHT s.r.o. | Všechna práva vyhrazena
Created by EI